รีเลย์

           รีเลย์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ ตัด-ต่อวงจร คล้ายกับสวิตซ์ โดยใช้หลักการของหน้าสัมผัส    และการที่จะให้รีเลย์ทำงานก็ต้องจ่ายไฟให้มันตามที่กำหนด เพราะเมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ จะทำให้หน้าสัมผัสติดกัน กลายเป็นวงจรปิด    กระแสไฟสามารถไหลผ่านได้ และกรณีตรงข้ามถ้าไม่ได้จ่ายไฟให้กับรีเลย์ ก็จะกลายเป็นวงจรเปิด

                                                        

                                  เมื่อไม่ใส่กระแสไฟจะเป็นวงจรเปิด                                         เมื่อใส่กระแสไฟจะเป็นวงจรปิด

 

ส่วนประกอบของ RELAY
      รีเลย์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ คือ
  1. คอล์ยแม่เหล็ก (Magnetic coil)
  2. หน้าสัมผัส (Contact)
  3. แกนเหล็ก (Armature)
  4. สปริงดันอาร์เมเจอร์  และสปริงดันหน้าสัมผัส  (Spring)
  5. โครงยึดอุปกรณ์ (Mounting)

 

                   คอล์ยแม่เหล็ก(Magnetic coil) ประกอบด้วยขดลวดจำนวนหลายรอบพันอยู่รอบ ๆ แกนเหล็ก ทำหน้าที่ในการสร้างสนามแม่เหล็ก มีทั้งชนิดที่ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ

                    

                                   

 

 

                    หน้าสัมผัส (Contacts) หน้าสัมผัสของคอนแทกเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าสัมผัสส่วนที่อยู่กับที่ (Stationary contacts)
และหน้าสัมผัสส่วนที่เคลื่อนที่ (Movable contacts) ทำหน้าที่ในการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังโหลด นอกจากนั้นยังมีหน้าสัมผัสช่วย(Auxiliary Contact) เป็นหน้าสัมผัสขนาดเล็ก ทำหน้าที่ช่วยการทำงานของวงจรควบคุม

              

 

                   แกนเหล็ก (Armature)ผลิตจากแผ่นเหล็กบางซ้อนอัด(laminated sheet steel)เพื่อป้องกันกระแสไหลวนในแกนเหล็กซึ่งเป็น สาเหตุให้เกิดความร้อนขึ้นในแกนเหล็ก และเกิดการสูญเสียพลังงานขึ้น แกนเหล็กนี้เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก แกนเหล็กประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1.ส่วนที่อยู่กับที่ 2.ส่วนที่เคลื่อนที่ แกนเหล็กส่วนที่อยู่กับที่เป็นแกนเหล็กรูปตัว E มีขดลวด (coil) พันอยู่รอบ ๆ เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็ก(flux) อันเนื่องมาจากขดลวดหลักที่สร้างสนามแม่เหล็ก (main coil) ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสสลับซึ่งทำให้เส้นแรงแม่เหล็กจากสูงสุดลงไปต่ำสุด และขึ้นไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลให้อาร์เมเจอร์เกิดการสั่น(chatter) ไปมาตามจังหวะการขึ้นลงของเส้นแรงแม่เหล็ก ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหานี้จึงได้นำขดลวดเงา(shading Ring) จำนวน 1 รอบติดเข้ากับผิวหน้าของขั้วแม่เหล็กอาร์เมเจอร์ ขดลวดเงานี้ทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กที่ต่างเฟสกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กหลัก จึงช่วยลดการสั่นได้

                                               

 

 

                สปริง (Spring) สปริงมี 2 ชุดคือ สปริงดันอาร์เมเจอร์ และสปริงดันหน้าสัมผัส สปริงดันอาร์เมเจอร์ ทำหน้าที่ดันอาร์เมเจอร์หรือชุดแกนเหล็กให้แยกออกจากกัน และเป็นผลทำให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกัน สปริงดันหน้าสัมผัส เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ดันหน้าสัมผัสส่วนเคลื่อนที่และหน้าสัมผัสส่วนที่อยู่กับที่ ให้สัมผัสกันอย่างติดแน่นสนิท และยังเป็นตัวซึมซับแรงกระแทก(shock absorber) ระหว่างหน้าสัมผัสเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อหน้าสัมผัสอีกด้วย

                      

                                   

 

 

                  โครงยึดอุปกรณ์ (Mounting) โครงยึดอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการยึดอุปกรณ์ทุกส่วนของคอนแทกเตอร์หรือรีเลย์ให้ประกอบเข้าด้วยกัน โครงยึดอุปกรณ์จะต้องเป็นฉนวนทนแรงดันได้สูง

 

                                              

 

 

 

 

<<<ก่อนหน้า