การรวบรวมข้อมูล
 
    การรวบรวมข้อมูล  หมายถึง  วิธีการดำเนินการต่างๆ เพื่อทำให้ได้ข้อมูลมา  ซึ่งการรวบรวมข้อมูลนั้นเราควรจะพิจารณาใช้วิธีการที่
เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  หากยังได้ข้อมูลที่ต้องการไม่เพียงพอ  ก็ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบอื่นต่อไป
 
   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีอยู่หลายวิธี    ดังนี้
   
   1.  การสังเกต  เมื่อเราต้องการทราบข้อมูลเรื่องใด  ก็ให้ทำการสังเกตแล้วจดบันทึกไว้ในสมุดหรือเอกสารอื่นใด  เช่น  ต้องการทราบ
เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือตกในช่วงเวลาหนึ่ง   ก็ให้สังเกตช่วงก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นในตอนเช้าแล้วบันทึกไว้  หรือช่วงก่อนที่พระ
อาทิตย์จะตก  ซึ่งอาจจะบันทึกเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนก็ได้  แล้วแต่ความต้องการของผู้สังเกต  จากนั้นนำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย ก็จะทราบ
ว่าพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกเฉลี่ยแล้วตรงกับช่วงเวลาใด
 
  2. การสัมภาษณ์  เมื่อเราต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  ก็ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์  ซึ่งเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยตรง  เช่น
ฝ่ายบุคคลของบริษัทแห่งหนึ่งต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานที่ผ่านมาของผู้สมัครงาน  ก็จะใช้วิธีการสัมภาษณ์  ซึ่งนอกจาก
จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานผ่านมาแล้ว  ยังทำให้รู้ถึงบุคลิกภาพของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย
 
  3.  การสำรวจ  เป็นการออกเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง  เช่น  ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชำรุดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียน  ก็จะใช้วิธีการสำรวจ  ซึ่งอาจจะเริ่มต้นสำรวจไปทีละห้อง  แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการปรับปรุงอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้
 
  4.  การรวบรวมข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว  เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย  เพราะมีผู้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว
ตัวอย่างเช่น  อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำอาหารของภาคเหนือ  ก็สามารถหาข้อมูลการทำอาหารของภาคเหนือจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เช่น     จากนิตยสาร     วารสาร    หรือ ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต     ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้นิยมใช้ในการค้นหาข้อมูลมากที่สุด
เพราะนอกจากจะรวดเร็วแล้วยังเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก  และมีข้อมูลหลากหลายด้วย
 
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
19/9  หมู่  3   ซอยบุญธรรมอนุสรณ์   ถนนเทพารักษ์  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
webmaster : nuchaba@yahoo.com