รูปแบบในการนำเสนอข้อมูล
 
    ในการนำเสนอข้อมูลนั้น  เราสามารถนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ  ตั้งแต่รูปแบบการบรรยายไปจนกระทั่งเป็นเสียงและ
ภาพ แต่ละรูปแบบต่างก็มีความเหมาะสมที่แตกต่างกัน  เราสามารถนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ
 
    1. การนำเสนอแบบข้อความ
          เป็นการนำเสนอในรูปแบบข้อความ  คำอธิบาย  คำบรรยาย  ที่เราพบเห็นโดยทั่วไป  เช่น  ข้อความในหนังสือ  ข้อความอาจจะ
ประกอบขึ้นจากตัวอักษรในภาษาต่าง ๆ ตัวเลข  เครื่องหมายต่าง ๆ เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือหลายชนิดประกอบกันก็ได้
 
    2. การนำเสนอแบบตาราง
          เป็นการนำเสนอในลักษณะแผนภาพที่มีคำบรรยายเขียนแยกเป็นส่วน ๆ ที่ทำให้การทำความเข้าใจทำได้ง่ายขึ้น  ใช้ในการนำ
เสนอข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันที่อ้างถึงบ่อย ๆ การใช้ตารางทำให้สามารถมองหาข้อมูล  ทำความเข้าใจ  และใช้งานได้ง่าย  
 
    3. ภาพวาด
          เป็นการนำเสนอเป็นรูปภาพที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายหรือสื่อความหมายของสิ่งต่าง ๆ ใช้มากในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ต่าง ๆ มีหลายชนิดขึ้นกับมาตรฐานที่ใช้ในแต่ละงาน
 
   4. ภาพถ่าย
          เ็็้็ป็นการนำเสนอในลักษณะของการใช้ภาพถ่าย  เพื่อให้เห็นภาพจริงของเรื่องราวต่าง ๆ    ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจน  บางครั้งเรา
สามารถเข้าใจจากภาพโดยไม่ต้องอ่านคำบรรยายหรือคำอธิบายก็ได้
 
 
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
19/9  หมู่  3   ซอยบุญธรรมอนุสรณ์   ถนนเทพารักษ์  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
webmaster : nuchaba@yahoo.com